Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie zijn de initiatiefnemers van de zonneweide?

De initiatiefnemers van Zonneweide Larendeel zijn de lokale grondeigenaren Marc Verbruggen (melkveehouder), Harry en Tonny van der Stroom en Green Trust, een consultancybedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zon- en windenergie uit Oosterbeek. Samen zijn zij verenigd in het Energiebedrijf Larendeel Afferden BV. Daarnaast is de gebiedscoöperatie Vitaal Druten nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project, om te zorgen dat inwoners van Druten kunnen meedoen. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de lasten en lusten eerlijk worden verdeeld en dat inwoners van Druten voordeel hebben van het project.

Waar ligt Zonneweide Larendeel precies?

Zie hieronder een kaartje met de beoogde locatie van Zonneweide Larendeel (circa 24 hectare) ten zuiden van de Maas en Waalweg ter hoogte van Afferden. 

Past de zonneweide in het beleid van de gemeente Druten?

De Gemeente Druten wil dat in 2040 alle energie die in de gemeente nodig is duurzaam wordt opgewekt. De randvoorwaarden en aandachtspunten staan in de beleidsvisie “Visie op Zonne-energie”. Vanuit deze visie is een leidraad gemaakt, die de gemeente heeft gebruikt om geschikte plannen voor zonneparken te kiezen. Zonneweide Larendeel is in juli 2020 uitgekozen als een van de kansrijke voorstellen voor zonne-energie in Druten. Inmiddels is de vergunning voor Zonneweide Larendeel verleend. Verwacht wordt dat het park in 2023 kan worden gebouwd.

Als ik meer wil weten, waar kan ik dan terecht?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Annet Boessenkool van Green Trust via 06 304 83 581 of annet.boessenkool@greentrust.nl

Locatie & vergunningprocedure

Waarom is dit een goede locatie?

De locatie voor Zonneweide Larendeel is om verschillende redenen geschikt voor een zonneweide. De plek voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde Visie op zonne-energie Druten-Wijchen en aan de criteria die het college van B&W heeft bepaald. De zonneweide komt bij bestaande infrastructuur, zoals een hoogspanningslijn en de autoweg N322. De grond wordt op dit moment gebruikt door een veehouder. De plek leent zich goed voor een combinatie van een zonneweide, landbouw en natuur.  In het ontwerp is, naast de zonnepanelen, volop plek voor natuur. Het groen in het park staat in verbinding met de nabijgelegen groene ontwikkelingszone. Planten en dieren krijgen zo volop de ruimte.

Waarom heeft gemeente Druten Zonneweide Larendeel uitgekozen?

De gemeente Druten heeft de afgelopen jaren veel plannen ontvangen voor wind- en zonne-energie. Deze plannen waren in verschillende stadia van haalbaarheid en ontwikkeling. De gemeente Druten heeft besloten dat ze voorlopig geen windenergie wil. In mei 2020 is de gemeente een aanbestedingsprocedure gestart voor zonne-energie. Uit de ingestuurde plannen heeft een speciale  beoordelingscommissie met vier ambtenaren de beste voorstellen uitgekozen. De plannen zijn beoordeeld op een aantal punten: dialoog met de mensen in de omgeving, een landschapsonderzoek, levenscyclusplan, samenwerking met inwoners en de manier waarop zij kunnen meedoen aan het project. Uit de negen plannen die zijn ingediend en beoordeeld, zijn twee plannen gekozen, die mogen worden ontwikkeld: Zonneweide Larendeel en Zonneweide Zevent. Na deze aanbesteding zijn meer plannen voor zonne-energie bij de gemeente Druten ingediend. Een aantal is inmiddels vergund, anderen zijn nog in procedure.

Worden ook windturbines gebouwd op deze plek?

Eerst maakten windturbines onderdeel uit van het plan voor Larendeel. De Drutense  gemeenteraad heeft echter al in 2018 laten weten niet mee te willen werken aan de komst van windturbines.  Dat is nog steeds het standpunt. De gemeenteraad gaat voor zonne-energie. Daarom is het plan aangepast en is voorgesteld om een zonneweide aan te leggen.

Wat is de kans dat er in de toekomst windturbines op deze locaties worden gebouwd?

Op dit moment wil de Drutense gemeenteraad geen windturbines. Dat wil niet zeggen dat er nooit windturbines komen. Als de gemeente of de provincie in de toekomst vindt dat de kansen voor windenergie in Druten toch moeten worden onderzocht, dan volgt een ´plan MER-procedure´. Dat betekent dat de gemeente met alle betrokken partijen –burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties- gaat bekijken waar en hoe windenergie het beste past.

Landschappelijke inpassing

Wandelaars en natuurliefhebbers maken graag gebruik van omgeving van Zonneweide Larendeel. Hoe wordt gezorgd dat de zonneweide past bij het landschap?

In het gebied waar zonneweide Larendeel komt, worden langs de bestaande sloten natuurlijke oevers aangelegd, met bijvoorbeeld rietkragen of andere planten en struiken. Bij de zonneweide komt een informatiebord, waar bezoekers kunnen lezen over de manier waarop de zonneweide is ingericht (een combinatie van zonne-energie én natuurontwikkeling). 

Is al een natuurbeheerplan opgesteld?

Bij het opstellen van het natuurinclusieve ontwerp voor Zonneweide Larendeel is ook aandacht besteed aan het beheer. Bij de realisatie van het ontwerp zal ook een beheervisie en beheerplan worden opgesteld, Tijdens de exploitatie van het zonnepark zal het plangebied ecologisch onderhouden worden.

Hoe wordt natuur en landschap in het projectgebied aangelegd en versterkt?

Het gebied rondom de Broekse Leigraaf (ten zuiden van het zonnepark) maakt deel uit van de Groene Ontwikkelingzone (GO). De Broekse Leigraaf is een ecologische verbindingszone (evz) voor water- als landdieren, zoals de kamsalamander en de das. Door de aanleg van natuur wordt deze ecologische verbindingszone versterkt. Rondom het zonnepark komen planten en struiken die in het gebied passen, zoals meidoornhagen. Tussen de zonnepanelen wordt bloemrijk grasland aangelegd, dit is goed voor kleine zoogdieren, zoals de bunzing, wezel, hermelijn en das. Ook vogels, zoals de patrijs, huismus en steenuil en insecten, waaronder het bruin blauwtje, voelen zich thuis in dit landschap. De watergang die bij de zonneweide wordt aangelegd, is geschikt voor de grote modderkruiper .   

 

Bewoners van de Molenhoek Horssen (zuidkant): in hoeverre kunnen deze mensen last krijgen van schittering van de zon?

Zonnepanelen zijn gemaakt om zonlicht  op te vangen en om te zetten in energie.  Als panelen reflecteren is dat ongunstig voor de opbrengst, ze wekken dan minder energie op. Dat willen we voorkomen, want we willen immers zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Om schittering te verminderen worden de zonnepanelen behandeld met een speciale coating. Door het glas van de panelen te zandstralen wordt het ‘anti-reflectief´. Dit vermindert reflectie en zorgt voor meer energieopbrengst. Dat neemt niet weg dat zonnepanelen soms iets reflectie of schittering  kunnen geven. Bij Zonneweide Larendeel lossen we dit op door op een aantal plekken bomen en struiken te planten. Langs de Broekse Leigraaf (ten zuiden van het park) komen bijvoorbeeld knotwilgen, die het zicht op de zonneweide wegnemen.  

Uit onderzoek bij Larendeel komt trouwens naar voren dat de natuurlijke straling van de zon vaak meer gevolgen heeft voor de omgeving dan de reflectie van het geplande zonnepark. De resultaten van dit onderzoek zijn hier terug te lezen > klankbordsessie 

 

Kan ik nog meedenken over de landschappelijke inpassing?

In de ontwikkelfase van het zonnepark hebben mensen uit de omgeving en (natuur)organisaties, via gesprekken en in klankbordbijeenkomsten meegedacht over het landschappelijk ontwerp. Het definitieve ontwerp is begin 2021 opgesteld en met deze mensen en organisaties gedeeld. Het ontwerp is een onderdeel van de gemeentelijke vergunning voor Zonneweide Larendeel. 

Elektriciteitsnet

Hoe zit het in de zomer met pieklevering: wie krijg voorrang als het elektriciteitsnet overbelast wordt?

De regionale netbeheerder Liander regelt het transport op het laag- en middenspanningsnet. Zij sluiten alleen klanten aan als het net dat aan kan, ook tijdens pieklevering. Op dit moment is er nog voldoende capaciteit om zonneweide Larendeel aan te sluiten op het huidige onderstation bij Druten. Voor toekomstige ontwikkelingen plant Liander een uitbereiding van dit station.

Kan het zonnepark aangesloten worden op het openbare elektriciteitsnet of zit dat vol?

De regionale netbeheerder Liander regelt het transport op het elektriciteitsnet. Liander sluit zonneparken alleen aan als het netwerk dat aan kan en er ruimte is op de stroom daadwerkelijk op het net in te voeden. Zonneweide Larendeel en Zonnepark Zevent hebben samen een overeenkomst gesloten met Liander voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de nog beschikbare netcapaciteit. Via een gezamenlijk inkoopstation gaat de zonne-energie uit beide parken naar het huidige onderstation bij Druten. Vanuit het onderstation gaat het vervolgens door naar de eindgebruikers.   

Participeren en meedoen

In de routekaart naar energieneutraal Druten in 2040 staat dat een faire vergoeding voor omgeving moet worden geboden. Hoe willen de initiatiefnemers dit waarborgen?

Voor het zonnepark wordt een Zonneweidefonds opgericht. Gedurende vijftien jaar gaat een bijdrage van €0,25 per opgewekte MWh  naar het fonds. In totaal is dit zo’n €106.000 over vijftien jaar en ongeveer €7.125 per jaar. Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de directe omgeving en zal beheerd worden door de omgeving zelf; dit kan een bestaande of nog op te richten organisatie zijn.

Wat wordt verstaan onder financiële participatie in het project?

Zonneweide Larendeel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebiedscoöperatie Vitaal Druten. De coöperatie is in de ontwikkelfase aangeboden om (voor de helft) deel te nemen in het project, zodat het mede in handen is van lokale eigenaren. Uit diverse bijeenkomsten met leden van Vitaal Druten is gebleken dat er niet genoeg belangstelling is voor deelname in deze (risicovolle) fase, waarin de haalbaarheid van het zonnepark nog niet duidelijk genoeg is. Nu wordt gekeken naar andere vormen van financiële participatie, bijvoorbeeld door de uitgifte van (minder risicovolle) obligatieleningen en/of de deelname van een lokale energiecoöperatie na de bouw van het zonnepark. Alle inwoners van Druten kunnen lid worden van de coöperatie.

Financieel participeren kan bijvoorbeeld in de vorm van obligatieleningen of door eigenaarschap. De vorm van financiële participatie is van invloed op het risicoprofiel. De gebiedscoöperatie Vitaal Druten heeft met haar leden onderzocht of eigenaarschap (vanaf het begin van de ontwikkeling) haalbaar en mogelijk is. Dit bleek voor de leden in het vroege stadium nog een te hoog risico. Na de bouw van het zonnepark kan een coöperatie uit de buurt, die daar interesse in heeft, alsnog bekijken of er interesse is voor financiële participatie bijvoorbeeld door het verstrekken van obligaties of een andere vorm.  

Kan ik lid worden van een energiecoöperatie in Druten of aangeven dat ik graag wil participeren?

U kunt lid worden van de Gebiedscoöperatie Vitaal Druten. U heeft dan een stem in de koers van de coöperatie. Vitaal Druten streeft ernaar om de energietransitie in goede banen te leiden zodat onze gemeente nog steeds een prettige leefomgeving is voor alle inwoners. Via Vitaal Druten wordt u ook op de hoogte gehouden over de mogelijkheden van participatie, bijvoorbeeld door middel van obligatieleningen. Kijk voor meer informatie over Vitaal Druten op www.vitaaldruten.nl

U kunt ook uw interesse voor participatie aangeven bij Green Trust: annet.boessenkool@greentrust.nl.